5 dingen die je moet weten over de Islam

Vorige week zijn we begonnen met een serie waarin we de verschillende hoofdreligies vanuit een Bijbels perspectief belichten. Vorige week stonden we stil bij de Jehovah’s Getuigen. Vandaag bij de Islam. Later in deze serie komen ook het Boeddhisme, Hindoeïsme, Judaïsme de mormonen en anderen aan bod. 

In dit artikel zetten we een aantal punten op een rij die moslims geloven, samen met wat de Bijbel leert.

De islam is een sterk groeiende wereldwijde religie, met naar schatting 1,7 miljard moslims wereldwijd, vergeleken met ongeveer 2,4 miljard christenen. De meesten wonen in Azië en Afrika, met meer dan 50 procent van de moslims in Indonesië, India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Iran, Turkije en Egypte.

Aanbidden christenen en moslims dezelfde God? Nee, ook al zijn er enkele overeenkomsten tussen de christelijke en islamitische overtuigingen. Zowel de islam als het christendom zijn bijvoorbeeld monotheïstische religies die beweren dat het universum door God is geschapen, dat God de mensheid een speciale openbaring heeft gegeven en dat er een definitief oordeel zal komen.

Maar er zijn fundamentele verschillen – verschillen die ons tot de kern van het christelijke evangelie en de nieuwtestamentische leringen over Jezus Christus brengen.

De Koran en de Bijbel

De Koran is de centrale religieuze tekst van de islam, waarvan moslims geloven dat het de onbewerkte openbaring van Allah is, mondeling geopenbaard door de engel Gabriël aan Mohammed terwijl hij in een trance-achtige toestand verkeerde. Deze “openbaring” vond geleidelijk plaats over een periode van ongeveer 23 jaar, eindigend in het jaar van Mohammeds overlijden. Een aantal van zijn metgezellen besloot daarna om deze openbaringen in één boek te verzamelen, de Koran.

De islamitische kijk op de Bijbel is gebaseerd op het geloof dat de Thora, Psalmen en Evangeliën openbaringen van Allah waren maar dat die later zijn verdraaid of veranderd door mensen.

Genade versus religieuze plichten

De fundamentele religieuze plichten van moslims staan ​​bekend als de vijf pijlers:

  • Shahadah (geloofsbelijdenis): verklaren dat er geen god is behalve Allah, en dat Mohammed Allah’s Boodschapper is.
  • Salat: vijf keer per dag een ritueel gebed. Bij het uitvoeren van de salat zijn de precieze lichaamsbewegingen net zo belangrijk als de mentale toestand. Salat kan bijna overal worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de moslim de ‘Qibla’ onder ogen ziet, dat wil zeggen in de richting van de heiligste moskee van de islam in Mekka, Saoedi-Arabië bidt.
  • Zakat: verplichte liefdadigheid voor de armen, geschat op 2,5 procent van het kapitaal (zoals bankdeposito’s maar bezittingen zoals auto’s of huizen tellen niet mee).
  • Sawm: vasten van zonsopgang tot zonsondergang tijdens de maand Ramadan (de negende maand van de maankalender).
  • Hajj: bedevaart naar Mekka maken, minstens één keer in je leven, indien de persoon daartoe in staat is; de hadj vindt plaats tijdens de laatste tien dagen van de twaalfde maanmaand.

Hier moeten we een fundamenteel verschil benoemen. Het christelijke geloof en verlossing is namelijk fundamenteel gestoelt op de genade van God. Niet op eigen verdienste of religieuze prestaties. Christenen roemen in de genade van God en het verzoenende offer van Jezus. Christenen leunen dus niet op hun eigen verdienste. Nee, integendeel, wij leunen, hopen en roemen in het volbrachte werk van Christus (Rom. 5:1-11).

Jezus: Zoon van God of profeet?

Het is waar dat Jezus een prominente plaats krijgt in de Koran. Hij wordt de Messias, Zoon van Maria, Boodschapper, Profeet, Dienaar, Woord en Geest van God genoemd. Er wordt altijd met eerbied over Jezus gesproken in de Koran. Zijn maagdelijke conceptie wordt aangegeven in soera 3:45–48 en 19:18–22 maar de Koran laat de leringen van Jezus achterwege en verwerpt het idee dat Jezus goddelijk is. De koran ontkent expliciet dat Jezus geïdentificeerd moet worden met God (5:109–119). Jezus de titel ‘Zoon van God’ geven is voor moslims daarom een belediging.

Maar wij als christenen geloven en belijden Jezus als onze Heer en God. En de Bijbel is er in, bijvoorbeeld, Joh. 1:1-18 en Hebr. 1:1-3 duidelijk over.

God en liefde

Moslims beschouwen God als soeverein, barmhartig en welwillend. Maar over het algemeen beschouwen ze God niet als liefdevol op de manier waarop de Bijbel over zijn liefde spreekt. De Bijbel zegt: “God is liefde” (1 Johannes 4:8, 16), en het is vanwege zijn liefde voor de wereld dat hij zijn Zoon zond om verzoening en eeuwig leven te brengen voor een ieder die in Hem gelooft (Johannes 3:16; 1 Johannes 4:10). Pas daarna wordt, vanuit die verlossing en verzoening aan christenen gevraagd God lief te hebben met hun hele wezen, en hun naaste als zichzelf (Matt. 22:34-40), en zelfs om hun vijanden lief te hebben (Matt. 5:43-47). Dit is dus niet de wortel van verlossing en genade maar de vrucht daarvan.

De Koran daarentegen identificeert God nooit met liefde, noch beveelt het ons om God lief te hebben. Veel moslims zouden volhouden dat gepraat over God als liefde zijn soevereiniteit in gevaar brengt, Hem “humaniseert” en het transcendente vervormt. Christenen daarentegen geloven dat, hoewel God transcendent en soeverein is, Hij ook persoonlijk en liefdevol is.

Jezus: gestorven en opgestaan of niet?

De dood van Jezus aan het kruis, gevolgd door zijn glorieuze opstanding, vormt de kern van de christelijke boodschap. Het evangelie is het goede nieuws dat Jezus Christus, het vleesgeworden Woord en Zoon van God, Redder en Heer is, en dat we door zijn leven, dood en opstanding vergeving en verlossing van zonde kunnen ontvangen. Nieuw leven door de inwonende kracht van de Geest en verzoening met God. Er is geen evangelie zonder het kruis, want het is door Jezus’ plaatsvervangend sterven waardoor rechtvaardiging en verzoening met God mogelijk is geworden. Bekijk bijvoorbeeld ook deze preken over Jezus lijden en sterven en Zijn opstanding en wederkomst.

Het kan voor christenen dus als een verrassing komen om te horen dat de meeste moslims ontkennen dat Jezus aan het kruis is gestorven. In Soera 4:155-159 wordt gezegd dat, hoewel de Joodse leiders geprobeerd hebben Jezus te doden, het hen niet is gelukt, noch dat ze Hem gekruisigd hebben. Al dachten ze van wel. Voor moslims is het namelijk ondenkbaar dat God het zou kunnen toestaan dat Jezus, Zijn gezalfde profeet, gekruisigd zou worden.

In de islam is namelijk geen behoefte aan zoiets als een verzoenende dood van Christus, want elke persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden, punt uit (36:54; 53:38; 82:19). Zonde is niet een kwestie van de totale verdorvenheid van de menselijke natuur, maar eerder een zwakte, gebrek of tekortkoming in het menselijk karakter (vgl. 4:28; 30:54; 7:19-25).

Gebruikte bronnen: https://www.thegospelcoalition.org/article/the-message-of-islam-vs-the-gospel-of-jesus/, https://www.thegospelcoalition.org/article/9-things-you-should-know-about-islam/, https://www.thegospelcoalition.org/article/10-things-every-christian-should-know-about-islam/


5 reacties op ‘5 dingen die je moet weten over de Islam

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s