Het is Gods wil om te genezen! Door ons gebed? Altijd? Nu?

rolstoel 6

Het is Gods wil om te genezen! Door ons gebed? Altijd? Nu?

Ja, zeggen sommigen (word of faith theologie, welvaartsevangelie, sommige pinksterbewegingen, hyper-charismatischen), want:

“… door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” – Jes. 53:5b

“Loof de HEERE, mijn ziel, … Die al uw ziekten geneest” – Psalm 103:3

“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” – Mark. 16:17-18

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” – Joh. 14:12

“I can do all things through him who strengthens me.” – Fil. 4:13 (ESV)

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” – Rom. 8:37

We zijn Gods kinderen, daarom koninklijk en hebben daarom toegang tot Zijn zegeningen (Gal. 4:6-7). Met voldoende geloof kunnen we bergen verplaatsen (Matt. 21:21). In Handelingen lezen we over vele genezingen en in Luk 9 en 10 lezen we over de uitzending van de 12 en 72 discipelen die mensen genazen.

Op basis van bovenstaande Bijbelgedeelten komen sommigen tot de conclusie dat het Gods wil is om, door gebed en geloof, een ieder lichamelijke genezing te geven.
En op basis hiervan wordt er niet gevraagd om genezing maar wordt genezing, in geloof, uitgesproken. Dus niet ‘God, wij weten en geloven dat U bij machte bent om genezing te schenken en daarom vragen wij U hier om’ maar ‘In Jezus naam spreken wij genezing uit’ of ‘in Jezus naam: wees genezen!’.
Wanneer genezing uitblijft is er of onvoldoende geloof (Matt. 15:58), of onbeleden zonde (Jak. 5:16) of er is niet gevraagd (Jak. 4:2), of het is een Goddelijk mysterie wat wij niet kunnen begrijpen. En zelfs met het laatste punt in gedachten blijven sommigen vasthouden aan de visie dat God altijd, nu, genezing wil geven.

Maar … is dit werkelijk wat de Bijbel leert? Klopt deze conclusie in het licht van de gehele Bijbel? Is het niet wreed om iemand, die het al zwaar heeft door ziekte, een extra last op te leggen door aan hun geloof te twijfelen of onbeleden zonde te insinueren? Dit kan natuurlijk het geval zijn, maar dat hoeft niet. De volgende Bijbelteksten en gedeelten zullen ook hun plek moeten krijgen in het doordenken van dit onderwerp:

“Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.” – 2 Tim. 4:20

“Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.” – 1 Tim. 5:23

“En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.” – 2 Kor. 12:7

“Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben.” – Gal. 4:15

“Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen.”… “Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan. Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.”… “Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.” – Luk. 4:40, 42-43; 5:15-16

En ook dezen:

 1. 5:1-15: de genezing van Bethesda waar Jezus slechts 1 van alle zieken geneest en waarbij de persoon die genezen wordt niet eens wist wie Jezus was. Dus niet allen werden genezen en die ene die wel genezen werd wist niet eens wie Jezus was, laat staan dat hij in Hem kon geloven als de Zoon van God.
 2. 1 Kor. 15: ons aardse lichaam moet gezaaid worden en sterven omwille van een nieuw, hemels, onvergankelijk lichaam.
 3. 2 Kor. 5:1-10: “Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook…”
 4. Rom. 5:3-4: “En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop”. Met andere woorden, ellende en moeite werkt iets positiefs uit wat niet op een andere manier uitgewerkt kan worden.
 5. Rom. 8: 22-23: “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” Ook wij, als christenen zuchten in dit lichaam nog gezamenlijk met de schepping…
 6. 1 Petr. 1:6-7: “Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.” 
 7. 53:3: “Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was…”. Jezus was zelf met ziekte vertrouwd…
 8. Job: het verlies van zijn kinderen, bezit en gezondheid openbaarde juist zijn geloof en vertrouwen op God!
 9. Jozef: “Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden” – Gen. 50:20 en “ Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de HEERE hem gelouterd” – Psalm 105:17-19.
 10. Op. 21:4: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”
 11. Jak. 5: hier krijgt de zieke een duidelijke instructie om, specifiek, de oudsten bij zich te roepen om voor hem/haar te bidden. Het gaat hier niet om willekeurige christenen maar om de oudsten.

Daarnaast moeten we ook onderkennen dat de tegenstander actief is en mensen met wonderen en tekenen probeert te misleiden (Matt. 7:21-23; 24:24; 2 Kor. 11:1-4).

Maar wat moeten we, in het licht van deze verzen en Bijbelgedeelten, met de verzen die we in het begin noemden? Wat betekenen zij in het licht van de gehele Bijbel?

 • Jes. 53:5b: de apostel Petrus geeft ons hiervan de uitleg in 1 Petrus 2:24: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen”. Petrus maakt duidelijk dat de genezing betrekking heeft op de genezing van onze zonden.
 • Psalm 103:3: ook hier heeft de genezing betrekking op onze zonde. De Psalm zelf maakt meerdere malen duidelijk dat het Gods barhartigheid, genade en goedertierenheid is die, zover het westen van het oosten is, onze ongerechtigheden van ons wegdoet. Van mensen die zijn als gras. De wind waait erover heen en het is er niet meer…
 • Mark. 16:17-18: als eerste moet opgemerkt worden dat er over de laatste verzen van Markus (9-20, en alleen over deze verzen!) altijd twijfel heeft bestaan over de autoriteit en het gezag ervan. Pak je studiebijbel en lees je voetnoten! Bovendien zit er alleen steekhoudende logica in deze verzen wanneer ze in het perspectief van de eeuwigheid en verlossing van zonden gelezen worden. We zien vandaag de dag ook geen christenen giftige slangen oppakken of vergif drinken. En toch, in het perspectief van de eeuwigheid, zal het een christen niet schaden! Ook al sterft hij/zij lichamelijk.
 • Joh. 14:12: ‘grotere werken doen dan Jezus’, wat betekend dat? Betekend dit meer doden uit de dood laten opstaan? Doden uit de dood doen opstaand die langer dood waren dan …? Ergere ziektes genezen dan die Jezus genezen heeft? Over grotere meren lopen dan dat Jezus deed? Grotere stormen tot bedaren brengen? Nee, ik geloof van niet. Ik geloof dat het meer te maken had met de schaal waarop het koninkrijk van God verkondigd zou worden en de schaal waarop het grootste wonder, wedergeboorte, plaats zou gaan vinden.
 • Fil. 4:13: ‘I can do all things’, wat betekenen deze woorden van Paulus? De HSV vertaald het beter in de context van het gedeelte zelf “Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft”. Welke dingen kan Paulus in de kracht van Christus aan? De verzen er direct voor vertellen het ons (vers 11-12): “ Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.” 
 • Rom. 8:37: ‘in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars’. In wat? Vers 35b-36, in: “Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, of het zwaard. Zoals geschreven staat: omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen”. Want, schrijft Paulus: “ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere”, vers 38-39.
 • Matt. 21:21: bergen verzetten? Dit is een hyperbool. 
 • Lukas 9 en 10: de uitzending van de 12 en 72: dit was direct gelinkt aan Jezus’ bediening op aarde en kan daarom niet 1 op 1 toegepast worden op iedere christen. Dit zou ook in directe tegenspraak zijn op 1 Kor. 12 en Rom. 12 waarbij niet alle leden dezelfde gaven krijgen maar dat we elkaar juist nodig hebben vanwege het feit dat we allemaal verschillende gaven hebben ontvangen. 
 • De genezingen van Jezus en de apostelen? We zullen op zijn minst moeten aangeven dat dit bijzonder unieke bedieningen waren. Bovendien moet ook opgemerkt worden dat er na Handelingen op geen enkele wijze verslag wordt gedaan van genezingen, dan wel gesproken wordt over het bidden om genezing, op Jak. 5 na.

Geef ik hiermee aan dat ik geloof dat God vandaag de dag niet meer geneest? Zeer zeker niet! Ik geloof absoluut dat God bij machte is om te genezen maar ik erken ook een duidelijke spanning in de Bijbel. Soms geneest God reeds en soms nog niet. Maar er komt een dag waarbij Hij alles weer nieuw zal maken en er geen tranen, pijn en dood meer zullen zijn. Het is Gods wil om te genezen! Op Zijn tijd, en naar Zijn plan, ook al kan dat voor nu totaal andere omstandigheden, soms met ziekte, betekenen.

‘Here, U hebt alle macht! Alstublieft: geef genezing. Maar als U een andere weg voor mij heeft, geef dan de vervulling met en de kracht van Uw Heilige Geest om die weg tot Uw eer en glorie te gaan. Komt U maar tot Uw doel.’


5 reacties op ‘Het is Gods wil om te genezen! Door ons gebed? Altijd? Nu?

 1. Wat een mooi geschreven studie als ik het zo mag noemen.
  Heel leerzaam en ja God geneest nog steeds en dan kijk ik alleen nog maar naar mezelf

  Like

 2. Dank je wel Auke, voor deze Bijbelse onderbouwing. Ik heb een periode onderwijs gevolgd bij Charis Bublé College en werd daar geconfronteerd met deze vorm van welvaartsevangelie en wordt uitgelegd als een vernieuwing van ons denken. Helaas worden heel veel christenen hierin meegetrokken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s