Ben Ik Werkelijk Wedergeboren? Vier Kenmerken

truly born again

We weten allemaal dat niet iedereen die beweert een wedergeboren christen te zijn ook een echte volgeling van Christus is. Een onderzoek van LifeWay Research uit 2017 ontdekte dat 24% van de Amerikanen evangelisch beweren te zijn. Een hoger percentage beweert zelfs wedergeboren te zijn. Maar wanneer er doorgevraagd wordt, kan slechts 15% van de Amerikanen de meest basale christelijke overtuigingen bevestigen.

[In Nederland rekent 25% van de bevolking zich tot een van de christelijke kerken, maar slechts de helft daarvan bezoekt 1 a 2 keer per maand een dienst. En wanneer er doorgevraagd wordt of ze de meest basale christelijke overtuigingen bevestigen neemt het percentage ook drastisch af (zie voetnoot 1 voor bronnen)]

Maar dit is niets nieuws. Iedereen die al langere tijd christen is, kent wel iemand die het christendom belijdt maar niet gelooft wat christenen zouden moeten geloven, of dat de juiste geloofsovertuigingen wel gelooft worden maar dat er maar weinig of geen vrucht zichtbaar is. Er bestaat altijd een kloof tussen het aantal mensen dat beweert wedergeboren te zijn en degenen die die realiteit bezitten. Dit geldt voor elke gemeenschap. En dit is een van de redenen waarom een voortdurende prediking van het evangelie zo belangrijk is. Hoe vaker het evangelie gepredikt wordt, hoe kleiner de kloof.

Oké, nu we erkent hebben dat de kloof er is, rijst de vraag natuurlijk hoe we er dan achter kunnen komen of iemand die zijn wedergeboorte belijdt, deze ook werkelijk bezit.
Degenen die werkelijk wedergeboren zijn, zijn vervuld met de inwoning van de Heilige Geest (Johannes 3:5). Wat betekent het als de Heilige Geest in ons leeft? In de kern betekent het dat de Heilige Geest, naar de ogen en oren van ons hart communiceert, en daardoor een diepe overtuiging over de morele schoonheid van Christus in ons bewerkt. Deze communicatie heeft vier belangrijke kenmerken.

  • Ten eerste, het instrument van Gods communicatie is een geloofsovertuiging.
  • Ten tweede, de plek waar het zich voordoet is het hart.
  • Ten derde, de kennis die overgedragen wordt gaat over de morele schoonheid van Christus waardoor het zicht op zijn morele en geestelijke goedheid groeit.
  • Ten vierde, het effect is een verandering in gedrag gemotiveerd door een groeiend verlangen om heilig te zijn zoals God heilig is.

1. Ervaar je werkelijk de diepe overtuiging?

Ten eerste is het instrument van gemeenschap met God een groeiende geloofsovertuiging. Onthoud: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1). Echt geloof stelt ons in toenemende mate in staat om de waarheid door Gods ogen te zien – vanuit een goddelijk perspectief. We ‘proeven en zien dat de Heer goed is’ (Psalm 34:9). Wedergeboorte laat ons steeds meer proeven van de geestelijke waarheden. De primaire manier waarop we proeven is door een sterke overtuiging.

Kort geleden las ik bijvoorbeeld hoe Paulus schrijft over de zondige natuur van de mens in Romeinen 3:9-20. Terwijl ik de woorden ‘…hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog…’ las opende God mijn hart en liet me zien dat ik dit vaak ben. En de gedachte dat God, zelfs in deze toestand van mij houdt, is simpelweg overweldigend. Het resultaat was een nieuwe overtuiging over de diepte van Gods liefde en genade. Mijn ziel was in de wolken van dankbaarheid en ik voelde een vernieuwd verlangen om Hem te dienen en voor Hem te leven.

Dit is wat er gebeurd wanneer de Heilige Geest tot ons spreekt. We zien geestelijke waarheid door God’s ogen, waarbij een diepe overtuiging altijd het bijproduct is.

Voor velen die dit lezen zijn dit soort ontmoetingen met God heel herkenbaar. En het kan gebeuren op allerlei plaatsen en momenten, tijdens het lezen van de Bijbel, tijdens het luisteren naar een preek, tijdens het joggen, rijden of stofzuigen van de woonkamer. En alles verandert, afhankelijk van de mate waarin deze communicatie plaatsvindt.

2. Heeft er een hartverandering plaatsgevonden?

Ten tweede, de locatie van deze interactie met God is het hart, niet alleen in ons denken en intellect. God omzeilt in onze levensheiliging nooit ons denken. Het intellect is cruciaal. Maar de diepe overtuiging die wijst op het wedergeboren zijn, vindt plaats in het hart. “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid” (Romeinen 10:10). “Geloof is de kandelaar,” merkte Charles Spurgeon op, “die de kaars vasthoudt waardoor de kamer van het hart wordt verlicht.”

We gebruiken de uitdrukking ‘met hart en ziel’ om iets te beschrijven dat met enthousiasme en vreugde is gedaan – iets dat is gedaan omdat we het willen. We zeggen daarentegen ‘mijn hart zat er niet in’ om gedrag te beschrijven dat strikt vanuit plichtsgevoel is gedaan. Hoewel plichtgetrouwheid het christendom altijd kenmerkt, is het ten diepste een hartreligie.

Voor onze bekering hielden we ons misschien met hart en ziel bezig met met materiële rijkdom, populariteit, entertainment of succes in onze carrière. Maar na onze bekering draait ons leven steeds meer om God zelf (en niet alleen zijn gaven). In toenemende mate wordt hij de vreugde van ons hart. John Bunyan beschreef de overtuiging die de Heilige Geest in ons hart bewerkt als God die ons hart brandmerkt met een heet strijkijzer.

3. Wordt de Schoonheid van Christus mooier en mooier?

Ten derde gaat deze communicatie ten diepste telkens weer over de morele schoonheid en goedheid van Christus. Ik heb het niet over eschatologie of de beste organisatiestructuur voor het kerkbestuur. Dit zijn belangrijke onderwerpen maar je kunt hier overtuigingen over hebben zonder opnieuw geboren te zijn. Daarentegen kun je geen diepe overtuiging hebben over de morele schoonheid, de ultieme glorie en betrouwbaarheid van Christus, zonder de innerlijke aanwezigheid van de Heilige Geest.

Paulus schrijft daarom ook dat God ‘in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van Hem in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Korinthiërs 4:6). Het is een toenemende overtuiging in het hart dat God goed is, dat hij te vertrouwen is, dat ik mijn leven in zijn dienst kan stellen en niet teleurgesteld zal worden. Het is een overtuiging die vrijmaakt om gehoorzaam te zijn en risico’s te nemen. Het is een onderpand van onze eeuwige erfenis (Efeziërs 1:13–14).

Hoe langer we naar het licht van Christus staren, hoe helderder het wordt. Om een voorbeeld te noemen uit mijn eigen leven: bij mijn bekering was mijn kennis van Gods glorie heel basaal. Ik vertrouwde erop dat God mijn zonden vergaf en van me hield. Maar in de loop van de jaren heeft God dat licht met steeds meer helderheid in mijn leven laten schijnen. Het omvat nu bijvoorbeeld ook de voortreffelijkheid van zijn gerechtigheid, en de diepte en majesteit van zijn soevereiniteit. Met elke communicatie is het vermogen om te genieten van zijn goedheid gegroeid en is vreugdevolle gehoorzaamheid steeds meer een natuurlijk gevolg.

4. Heeft je geloof in Christus je veranderd?

Ten vierde heeft deze communicatie één consistent effect: het motiveert ons om als Christus te willen zijn in heiligheid en rechtvaardigheid. Wedergeboorte en geestelijke vrucht kunnen niet van elkaar worden gescheiden.

Ons hart kan geen groei in overtuiging van ‘de heerlijkheid van God in Jezus Christus’ ervaren zonder dat dit een verlangen aanwakkert om te imiteren wat we zien. Dit is wat Paulus bedoelde toen hij schreef: “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt” (2 Korinthiërs 3:18). We zullen altijd datgene wat of wie we aanbidden imiteren. Daarom verbindt Johannes onverbiddelijk wedergeboorte met een verandering van leven. ‘Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben’ (1 Johannes 3:14).

Ben ik echt veranderd?

Tragisch genoeg zullen er oprecht wedergeboren christenen zijn die, door dit artikel te lezen, gaan twijfelen over hun redding. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. We kunnen de zekerheid ervaren dat we wedergeboren zijn! Houd je meer van Christus en vertrouw je hem meer dan tien jaar geleden? Ja, ik weet dat je twijfelt. Alle christenen hebben momenten van twijfel. Maar is je kijk op Christus veranderd? Wil je steeds meer zijn zoals Hij? Is hij de schat in het veld geworden waar je alles voor zou verkopen (Matteüs 13:44)?

Ten tweede, ben je aan het veranderen? Ik vraag je niet of je al perfect bent, maar of er een verandering zichtbaar is. ‘Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is’ (1 Johannes 2:29). Ga je anders met je geld, je tijd en je gaven om dan 5 jaar geleden? Is je manier van spreken meer gericht op het eren van God? Is je bereidheid om te vergeven, van een vijand te houden, en uit je comfortzone te stappen gegroeid? Is je houding ten opzichte van je echt- en huisgenoten en bijvoorbeeld je ouders verandert? “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is” (1 Johannes 3: 9).

Ten derde zal er een spirituele oxymoron zijn. Mensen die uit God geboren zijn, zullen zich steeds meer (en vreugdevoller) onwaardig voelen. Ze zien hun zonde scherper waardoor ze zich dieper bewust worden van hun afhankelijk van Christus en zijn genade. Dat komt omdat hun kennis van de volmaaktheden van Christus veel sneller groeit dan hun vermogen om te veranderen. Ook al zijn ze vergeven en groeien ze in Christus, door het contrast voelen ze zich steeds onwaardigder.

Wedergeboren voor goede werken

Uit de gegevens die hij verzamelde uit zijn vele onderzoeken concludeert George Barna dat [degenen die beweren dat ze] wedergeboren christenen [zijn], statistisch niet te onderscheiden zijn van ongelovigen bij het evalueren van vijftien morele gedragingen.

Maar dit zal niet opgaan voor diegenen die werkelijk wedergeboren zijn. Integendeel, ze zullen steeds meer genieten van de gemeenschap met God. En een gelovige die van deze gemeenschap geniet, zal beginnen te veranderen. ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld’ (1 Johannes 5:4). Dat komt omdat God ook een doel met onze redding heeft. “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeziërs 2:10).

Wanneer de Heilige Geest in ons woont, communiceert hij een groeiende overtuiging over de morele goedheid van Christus aan de ogen en oren van ons hart, en dat verandert langzaam alles. ‘De kern van bekering’, schrijft John Hannah in ‘To God Be the Glory’, ‘is dat God een nieuw principe in het hart van de wedergeboren mens legt: het leven van God zelf; de liefde van God. Dit alleen is de grond van ware deugd en moraliteit en het exclusieve middel om God te verheerlijken.’

Dit is een vertaling van het artikel ‘Am I Truly Born Again? Four Evidences That You Are New‘ van William Farley. William is a retired pastor and church planter. He and his wife, Judy, have five children and twenty-two grandchildren. They live in Spokane, Washington. He is the author of seven books, including Gospel-Powered Parenting. You can read more of his writing at his website.

Voetnoot 1: https://visie.eo.nl/2016/03/onderzoek-nederland-is-god-kwijt-geraakt/, https://degrotevragen.nl/religie/geloof-in-nederland-cijfers/, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s